Uppdaterad: november 25, 2019

Om artros.org

Artros är en av världens vanligaste sjukdomar. Det är också en av de sjukdomar som orsakar störst sjukdomsbörda, både hos den enskilda individen och samhället i stort. Trots att det är så utbrett är dock kunskapen om allt från diagnos till behandling låg. Detta gäller dessvärre inte bara gemene man, utan även inom sjukvården. Därför är det viktigt att hitta kvalitativ information som är uppdaterad efter dagens forskning.

illustration som visar två höftleder - en med artros i höften och en frisk höftled

Här på artros.org bygger allt innehåll på omfattande forskning och de riktlinjer som finns för diagnos och behandling av sjukdomen. All information går i linje med Socialstyrelsens rekommendationer, men också direktiv från internationella organisationer såsom OARSI (Osteoarthritis Research Society International).

Allmän fakta om artros

I alla vävnader i kroppen pågår en ständig nedbrytning och uppbyggnad. Detta gör att vävnaden förnyas. Sjukdomen artros orsakas av en rubbning av den här balansen, så att broskvävnaden bryts ned snabbare än den hinner byggas upp. Det är ofta flera samverkande faktorer som leder till den här obalansen. Exempelvis kan det handla om tidigare ledskador, ärftlighet, övervikt och/eller ett arbete som innebär tung, monoton belastning. Tillsammans ökar dessa faktorer belastningen på leden, vilket gör att den gradvis bryts ned.

Artros är en sjukdom som påverkar på så vis egentligen hela leden, men främst ledbrosket. Eftersom brosket fungerar som glidyta så blir den drabbade leden stel och svår att använda. De vanligaste symtomen är övergående stelhet (framförallt efter vilande perioder) och belastningssmärta (t.ex. ont i knäna när man går). Det är också vanligt med krepitationer, dvs. knakande leder. Har man utvecklad artros i händerna kan man uppleva att lederna ändrar utseende eller form.

Börja läsa mer om artros.

Behandla artros

Artrosbehandling sker i flera steg. Man kan tänka sig en pyramid, där alla delar bygger på varandra. Alla behöver heller inte klättra hela vägen upp i pyramiden. Det som utgör grunden i behandlingen är anpassad, handledd träning i kombination med utbildning om hur man på bästa sätt hanterar sjukdomen. Detta ska erbjudas alla som drabbas. Detta beror på att träning inte har några direkta bieffekter eller risker, förutsatt att det görs på rätt sätt. Samtidigt visar omfattande forskning att träning har mycket god effekt på sjukdomen. Många som drabbas kan minska sin smärta och förbättra sin funktion så mycket att de kan återgå till ett normalt liv, utan att behöva opereras.

I vissa fall kan även viktkontroll vara aktuellt. Detta gäller de individer som bär på mycket kroppsvikt i förhållande till muskelmassa. Eftersom musklerna inte klarar av att bära upp kroppsvikten hamnar belastningen istället på lederna. Särskilt knä- och höftleder är utsatta. Hos de som är överviktiga och har artros i höft- eller knäleder kan därför viktnedgång vara aktuellt. Att träna upp musklerna kring den led som drabbas kan också hjälpa till att minska smärtan. Det är viktigare att vara stark än att vara smal.

artrosbehandlingspyramiden

I de fall då träning och utbildning inte ger tillräcklig lindring, eller om patienten har så ont att det inte går att träna, kan smärtlindring användas. Lättare antiinflammatoriska smärtstillande tabletter, som Ipren, Voltaren och Pronaxen, används främst. Behövs mer intensiv och ihållande lindring kan kortisoninjektioner användas i vissa fall. Oavsett vilken form av smärtlindring som är aktuell så bör det endast användas vid behov. Träning utgör fortfarande grunden i behandlingen.

Det sista steget, som endast blir aktuellt för några av de som drabbas av sjukdomen, är operation. Om det gäller höft- eller knäledsartros är protesoperation ett alternativ. Om det är andra leder som påverkas kan exempelvis steloperation vara ett alternativ. Även de som opereras bör dock träna innan ingreppet. Detta förbättrar dels resultaten efteråt och kan dels hjälpa till att skjuta upp ingreppet, vilket minskar risken för omoperation.

artros

Läs mer om att behandla artros.

Riskfaktorer för artros

  • Tidigare ledskador
  • Övervikt
  • Idrott på elitnivå
  • Ärftlighet

Läs mer om riskfaktorer

Olika leder drabbas på olika sätt

Det som främst påverkas av artros är ledbrosket. Brosk finns i alla våra leder i kroppen och fungerar som glidyta. Det gör helt enkelt att de olika delarna i leden kan glida mot varandra utan motstånd. Samtidigt har brosket till uppgift att fördela den belastning som riktas mot leden jämnt. I alla vävnader i kroppen pågår en ständig uppbyggnad och nedbrytning. Artros rubbar den här balansen i broskvävnaden, så att vävnaden bryts ned snabbare än den hinner byggas upp igen.

illustration av hur artros utvecklas i lederna med förklarande texter

Eftersom brosk finns i alla våra leder kan också alla leder drabbas av artros. Det vanligaste är höft- och knäledsartros, men man kan även få artros i fingrarna, ryggraden och käken, till exempel. De främsta symtomen är desamma oavsett vilken led som drabbas: ledsmärta och stelhet. Sjukdomsförloppet och behandlingen kan dock skilja sig åt beroende på vilken led som drabbas.

Fortsätt läsa om artros i specifika leder.

Ont i lederna av andra orsaker

Även om artros är en väldigt vanlig sjukdom så finns det givetvis andra orsaker till ledsmärta. En annan diagnos som kan ge liknande symtom är exempelvis reumatoid artrit, ofta förkortat till RA eller kallat ledgångsreumatism. Det finns också olika typer av skador som kan ge ont i knät, såsom ledbands- eller meniskskador. Oavsett när och hur man får ont i lederna är det därför bra att uppsöka vård för att få diagnos av en läkare. Utan rätt diagnos kan man inte påbörja rätt behandling.

Hitta mer information om olika tillstånd som kan orsaka ledsmärta.

Ledernas & skelettets funktion

Våra leder och skelett, tillsammans med våra muskler, är det som gör det möjligt för oss att röra på oss. Skelettets funktion är att hålla oss upprätta, men också att skydda våra organ. Lederna gör att de olika skelettdelarna kan sammanfogas på ett bra sätt och glida mot varandra. Både leder och skelett är därmed otroligt viktiga i allt vi gör – går, sitter, står eller springer. När det skadas eller blir sjukt kan därför vardagslivet påverkas i stor utsträckning. Många av besvären går dock att förebygga. Av den här anledningen är det en god idé att skapa sig en förståelse för hur man kan ta hand om sitt skelett och sina leder.

Läs mer om skelett och leder.

En hälsosam livsstil vid artros

De flesta av oss känner till att livsstilen spelar stor roll för utvecklingen av olika sjukdomar, även om vi inte har full koll på exakt hur. Vi vet exempelvis att det är bra att äta varierat, att röra på oss varje dag, och att sova gott. När det kommer till just artros spelar framförallt träning en stor roll. Både specifikt anpassade övningar och allmän fysisk aktivitet är bra för att lindra smärtan.

äldre par med artros promenerar på fält

Även andra livsstilsfaktorer kan dock spela roll. Kosten kan ha en viss betydelse, framförallt när det kommer till viktnedgång. Eftersom artros har att göra med hur mycket belastning som läggs på leden så kan det vara aktuellt för patienten att gå ner i vikt. Mindre kroppsvikt och/eller starkare muskler innebär nämligen mindre belastning på lederna.

Fortsätt läsa om livsstil och hälsa.